بنام خداوند مهر آفرین
سال 14093 اهورایی، 7036 میترایی، 3752 زرتشتی، 2572 شاهنشاهی ( کوروشی ) و 1393 خورشیدی